วัตถุประสงค์ ของ ICEJ

 

วัตถุประสงค์และหลักการก่อตั้ง

1. เพื่อแสดงความห่วงใยต่อประชาชนชาวยิว และผู้ถือกำเนิดในประเทศอิสราเอล  (อิสยาห์ 40:1)

2. เพื่อก่อตั้งและขยาย โครงการทางมนุษย์ธรรม ที่ตอบสนองต่อหัวข้อเหล่านี้ ความยากจน สงคราม และส่วนอื่นของการกดดันทางความต้องการของสังคม   (มัทธิว25:40)

3. เพื่อเตือนและหนุนใจให้คริสเตียนทั่วโลกอธิษฐานสำหรับสันติสุขของเยรูซาเล็ม แผ่นดินอิสราเอลและ ประชาชนชาวยิว    ( อิสยาห์ 62:6-7)

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางที่คริสเตียนสามารถได้รับความเข้าใจด้านพระคัมภีร์เรื่อง ประเทศอิสราเอลและเรียนรู้ที่จะ เชื่อมความสัมพันธ์อย่างถูกต้องต่อประเทศนี้ (เอเฟซัส 2:12-14)

5. เพื่อกระตุ้นผู้นำคริสเตียน คริสตจักร และองค์กรต่างๆๆให้สามารถส่งอิทธฺพลต่อประเทศของตนใน ฐานะตัวแทนขอประเทศอิสราเอล และประชาชนชาวยิว (ปฐมกาล 12:1-3)

6. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ยิงใหญ่ของพระเจ้าที่จะนำคนยิวกลับเข้าสู่ประเทศอิสราเอล  (อิสยาห์ 49:22)

7.เพื่อสร้างสะพานแห่งการคืนดี ระหว่างชาวยิวและคนอาหรับ (อิสยาห์ 19:25)